Monokai Silver Theme

by Den Sumbaev

Monokai Silver Theme for VS Code based on the TextMate themes.

Open With