Monokai Minimal

by Sarah Ridge

Monokai Minimal Syntax Theme for Visual Studio Code.

Open With