Flx Seti Monokai

by flx86

Seti Monokai syntax colors with a darker feel.

Open With