Monokai Alt

by Benjamin Blonde

Modified Monokai Theme for vscode.

Open With