Mono-Atom

by Avetis

Theme based on mix of Monokai and Atom One Dark palettes.

Open With